Regulamin sklepu internetowego

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.wydawnictwoepisteme.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz.U. 2014, poz. 827). SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

Smołka Ewa Studio Format 

Adres: ul. Solna 4/9 20-021 Lublin 

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej 

tel. +48 728 352 141 

e-mail: sklep@wydawnictwoepisteme.pl 

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7122127372, REGON: 060534114 Numer rachunku bankowego do wpłat: Bank Millenium S.A. Numer konta: 55 1160 2202 0000 0002 7582 9790 

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze SPRZEDAJĄCYM, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

 1. Definicje
 2. SKLEP INTERNETOWY – oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT, to odbywa się ona na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz.U. 2014, poz. 827).
 3. KLIENT – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja: Kodeks Cywilny art. 22.
 5. PRODUKT – wydawnictwo książkowe lub publikacja elektroniczna w formie pliku komputerowego (w szczególności e-book, e-gazeta lub e-czasopismo zapisane w formacie Kindle MOBI, EPUB, PDF, audiobook zapisany w formacie MP3, aplikacja multimedialna), które są przeznaczone do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą urządzenia cyfrowego.
 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 9. POBRANIE PRODUKTU – usługa polegająca na ściągnięciu PRODUKTU przez UŻYTKOWNIKA drogą transmisji danych za pomocą łącza internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na urządzenie cyfrowe lub inne urządzenie elektroniczne.
 10. TREŚĆ CYFROWA – treść w rozumieniu art. 2, pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. poz. 827).
 11. E-BOOK – książka, której treść jest zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF, EPUB, MOBI bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez SKLEP.
 12. AUDIOBOOK – nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie AUDIO, MP3 lub innym). Pliki elektroniczne, treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku wymagają do odczytania odpowiedniego urządzenia elektronicznego.
 13. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez nich adres e-mail.
 14. Postanowienia ogólne
 15. Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej różnych wydawnictw, w tym książek, audiobooków i e-booków.
 16. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
 17. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 18. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży PRODUKTU wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 19. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o PRODUKTACH, znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 20. Zamówienie 
 21. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówieniach z zagranicy warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas dostawy – uzgadniane są indywidualnie.
 22. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się z regulaminem i akceptacji wszystkich zawartych w nim postanowień potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 23. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 24. Zamówienie telefoniczne można składać pod numerem telefonu podanym w zakładce „Kontakt”. W przypadku umowy zawartej na odległość (telefonicznie) SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy, wysyłając ją do KLIENTA w postaci utrwalonej na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 25. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje:
 26. a) po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
 27. b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę;
 28. c) po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji – przy płatnościach kartą.
 29. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia będą realizowane w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
 30. Termin realizacji zamówienia e-booków i audiobooków: jeżeli wysyłka ma nastąpić „natychmiast”, konieczne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – check-box o takiej treści dostępny jest w trakcie składania zamówienia.
 31. Ceny
 32. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, w tym podatek VAT).
 33. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 34. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 35. Formy płatności 
 36. Za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów.
 37. Przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłane w potwierdzeniu zamówienia.
 38. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – zamówione produkty należy odebrać w terminie 7 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy pon.–pt.: 08:00–16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 728 352 141. W przypadku nieodebrania zamówionych produktów w tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 39. System płatności on-line PayPAL – system administrowany przez Paypal Polska Spółka z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa. System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic oraz Maestro.
 40. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 41. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 42. Wysyłka towaru
 43. Koszty dostawy ponosi KLIENT, chyba że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 44. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach, dokonuje wyboru sposobu wysyłki i akceptuje jej koszt podczas składania ZAMÓWIENIA.
 45. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.
 46. Zakupione produkty są wysyłane przesyłkami pocztowymi lub za pośrednictwem firm kurierskich.
 47. Jeżeli KLIENT wybrał wysyłkę produktu z opcją płatności „za pobraniem”, zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli KLIENT, bez względu na przyczynę, nie dokona odbioru przesyłki, SPRZEDAWCA ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki.
 48. Zabezpieczenie produktów cyfrowych  e-booki i audiobooki i ich dozwolony użytek 
 49. PRODUKT ma charakter pliku elektronicznego i jest udostępniany w takiej postaci. Pobranie PRODUKTU przez Użytkownika następuje drogą transmisji danych za pomocą łącza internetowego lub przesłania na adres e-mail Użytkownika. W celu pobrania PRODUKTU Administrator prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail z odnośnikiem do strony internetowej serwisu, na której PRODUKT będzie udostępniony.
 50. Każdy PRODUKT sprzedawany za pośrednictwem serwisu oznaczany jest w trakcie transakcji znakiem wodnym (tzw. watermarking transakcyjny). Zabezpieczenie to polega na personalizacji danej kopii PRODUKTU poprzez umieszczenie w jego strukturze – w sposób widoczny i ukryty – danych identyfikujących Użytkownika, który jest nabywcą PRODUKTU.
 51. a) Użytkownik nabywający produkt w serwisie zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu oznaczenia znakiem wodnym.
 52. b) Oznaczanie produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia regulaminu.
 53. c) Oznaczanie produktów znakami wodnymi nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 54. d) Do odczytania produktów oznaczonych znakiem wodnym wystarczy standardowe oprogramowanie służące do obsługi danego formatu pliku (plików).
 55. Użytkownik nie ma prawa do ingerowania w strukturę i format pliku, w jakim zapisany jest PRODUKT, w szczególności poprzez usuwanie zabezpieczeń lub zmianę formatu pliku.
 56. Użytkownik nabywający PRODUKT w serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w sposób umożliwiający wykorzystywanie go niezgodnie z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Administrator może kierować roszczenia w stosunku do znanego mu Użytkownika PRODUKTU z tytułu naruszenia praw do danej kopii PRODUKTU.
 57. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA
 58. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) KONSUMENT, zawierając „umowę na odległość”, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.doc). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 59. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez KONSUMENTA płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności w ten sam sposób, w jaki KONSUMENT dokonał zapłaty, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku, gdy płatności dokonano kartą płatniczą, SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 60. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
 61. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI, gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Kupujący w trakcie składania zamówienia może złożyć oświadczenie o rezygnacji z możliwości o odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni – złożenie oświadczenia umożliwia natychmiastowe wysłanie produktu.
 62. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI także w innych przypadkach określonych w załączniku nr 1.
 63. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas transportu.
 64. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA
 65. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.
 66. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 67. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 68. W celu zgłoszenia reklamacji zaleca się, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (załącznik nr 3 Wzór zgłoszenia reklamacji) lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie do usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub osobiście.
 69. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji – i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Po upływie tego czasu pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 70. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją, a poniesione przez KONSUMENTA.
 71. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI niebędącymi KONSUMENTAMI (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców)
 72. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI niebędącymi KONSUMENTAMI.
 73. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 74. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.
 75. Wszelkie spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ/USŁUGODAWCĄ a KLIENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
 76. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony WWW
 77. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
  • za zgodą KLIENTA – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”.
 78. Świadczenie usług elektronicznych w wyżej wymienionym zakresie jest bezpłatne.
 79. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta KLIENTA na stronie zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na stronie.
 80. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.
 81. Usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na wysyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 82. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem, gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając SPRZEDAWCY oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 83. za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik do REGULAMINU),
 84. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
 85. w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY.
 86. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
 87. KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 88. SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni, licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy, SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 89. SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 90. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne, nie później, niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 91. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera system powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora: nie mniejsza niż 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do wyżej wymienionych przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
 92. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
 93. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
 94. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane SPRZEDAWCY dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 95. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.
 96. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu można skorzystać z funkcji aktualizacji danych konta użytkownika dostępnej na stronie sklepu lub wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 97. KLIENT ma prawo do otrzymania dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania swoich danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 98. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 99. Do zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię,
  • adres do wysyłki produktów,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • w przypadku firmy dodatkowo nazwa firmy oraz NIP.
 100. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM, zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt. 6.
 101. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 102. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona:
  • dla utrzymania konta w bazie SKLEPU INTERNETOWEGO – podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), która została zaakceptowana przez Użytkownika. Dane te będą przetwarzane, dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody Użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
  • dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

– po tym okresie są usuwane.

 1. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu marketingowym oraz przesyłania mu informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów, będzie otrzymywał newsletter na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.
 3. Postanowienia końcowe
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak KONSUMENTA ochrony, jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce stałego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 5. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Treść REGULAMINU jest dostępna cały czas w zakładce „Regulamin” na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana oraz drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też na życzenie KLIENTA przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub tradycyjną. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również dołączany KLIENTOM do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane;

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.);

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz.U. 2014, poz. 827).

 1. W przypadku, gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi dokumentami lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie REGULAMIN pozostaje obowiązujący.
 3. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora strony internetowej.
 5. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 6. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur, niniejszym informuje się, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Treść załączników nr 1, 2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 8. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – stanowi „Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc”

Załącznik nr 3 – stanowi „Wzór zgłoszenia reklamacji.doc”