Realizacje

Crudelis mundi 

Patotreści internetowe w perspektywie społeczno-kulturowej

Książka oscyluje wokół ważkiego problemu poznawczego. Podejmuje analizę zagadnienia potencjalnego zagrożenia związanego z treściami multimodalnymi doświadczanymi wielozmysłowo w Internecie w perspektywie tendencji obserwowalnych we współczesnej kulturze popularnej, zawłaszcza zaś w tzw. kulturze teleobecności. Część zawartych w studium obserwacji wprowadza do dotychczasowej refleksji nad zagadnieniem novum.

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE na stronie wydawnictwoepisteme.pl: Crudelis mundi